Vilkår for bruk av Musikk-undervisning.no

Les om våre databehandling

1. Sammendrag og bakgrunn for denne samarbeidsavtalen

1.1. Musikk-undervisning.no (”Selskapet”) har enerett til å drive musikkskolen og internett-portalen www.musikk-undervisning.no.

1.2. Selskapet skal forbindes med en ensartet og høy standard vedrørende undervisningens kvalitet.

1.3. Underviseren ønsker ved denne avtale å bli tilknyttet Musikk-undervisning.no som en selvstendig næringsdrivende.

1.4. Musikk-undervisning.no har registrert domenenavnet www.musikk-undervisning.no, som per d.d. brukes som en generell handels- og markedsføringsplattform for Selskapet.

1.5. Musikk-undervisning.no tilbyr en IT-plattform for musikkundervisning, som skal bidra til:

1.1.1. At elever lett kan komme i kontakt med høyt kvalifiserte undervisere og effektivt oppnå læring både ansikt-til-ansikt og ved en kombinasjon mellom ansikt-til-ansikt og online.

1.1.2. At undervisere kan motta undervisningsarbeid gjennom en effektiv IT-plattform for undervisning, administrasjon og markedsføring.

1.1.3. At undervisere gjennom samarbeid med Musikk-undervisning.no alltid har tilgang til den nyeste og oppdaterte utviklingen i formidling av elever via internett, samt helt eller delvis kan tilby undervisning via den plattformen som Musikk-undervisning.no tilbyr og utvikler kontinuerlig.

1.6. Musikk-undervisning.no er en musikkskole som underviseren er tilknyttet via denne Samarbeidsavtale. Musikk-undervisning.no er selger av den aktuelle tjeneste og underviseren gjennomfører musikkundervisningen i egne lokaler og med egne instrumenter.

2. Underviserens faglige ferdigheter

2.1. Underviseren skal til en hver tid være oppdatert på de faglige områdene til Musikk- undervisning.no som fremgår av Musikk-undervisning.no’s nettside: www.musikk-undervisning.no.

3. Verdier

3.1. Det er viktig at underviseren i denne avtalen til enhver tid etterlever verdiene til Musikk- undervisning.no, hvor det legges vekt på å drive en ordentlig, profesjonell og rettskaffen virksomhet. Verdiene medfører at Musikk-undervisning.no forventer følgende:.

3.1.1. At underviseren betaler skatter og avgifter i henhold til loven.

3.1.2. At underviseren skal leve opp til de kvalitetskrav, bransjenormer og standarder som karakteriserer de faglige organisasjonene innenfor fagområdet.

3.1.3. At underviseren skal behandle og undervise elever i et sunt samvær med respekt for det enkelte individ, uavhengig av elevens kjønn, alder, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

3.1.4. At underviseren skal være den beste representant for Musikk-undervisning.no, herunder å alltid utvise engasjement i undervisningen.

3.1.5. At underviseren aldri er påvirket av alkohol eller andre rusmidler under undervisningen eller ved annen kontakt med Musikk-undervisning.no’s elever.

4. Forpliktelser for Musikk-undervisning.no

4.1. Musikk-undervisning.no skal til enhver tid:

4.1.1. Ivareta alle forhold vedrørende IT-systemet, herunder oppdatering og utvikling av dette.

4.1.2. Markedsføre Musikk-undervisning.no, herunder SEO-optimering, PR og annen markedsføring.

4.1.3. Ivareta support vedrørende booking, planlegging og fakturering.

4.1.4. Hjelpe underviseren med: profiloppsett, som hovedregel svare underviseren senest 1 arbeidsdag etter enhver henvendelse per mail, hjelpe elever elektronisk eller via telefon, ta initiativ til evaluering og kvalitetskontroll.

5. Underviserens forpliktelser

5.1. Under hensyn til opprettholdelsen av en ensartet og høy standard i Musikk- undervisning.no’s virksomhet i overenstemmelse med Musikk-undervisning.no’s konsept, og for å opprettholde etterspørselen på Musikk-undervisning.no’s undervisningsytelser solgt via www.musikk-undervisning.no, samt for å fastholde og løpende forbedre det omdømme og den goodwill som er knyttet til www.musikk-undervisning.no, er underviserens overholdelse av forpliktelsene ifølge denne avtalen vesentlig.

5.2. Underviseren skal respektere at Musikk-undervisning.no’s forretningskonsept er konfidensielt og hemmelig og tilhører utelukkende Musikk-undervisning.no. Konseptet utvikles løpende av Musikk-undervisning.no, og Musikk-undervisning.no har som ledd i utviklingen og utøvelsen av virksomheten rett til å foreta endringer i forretningskonseptet når Musikk-undervisning.no anser dette nødvendig for å fremme musikkskolen. Endringer vil normalt bli varslet og vil, i tilfelle endringene er av vesentlig karakter, bli varslet minst én måned før.

5.3. Ha kontakt med nye elever over plattformen for å klargjøre praktiske forhold slik som eksempelvis møtested, transport, parkering, mv. og med henblikk for å skape en god trygghet rundt den første undervisningsøkten.

5.4. Dersom det er sendt en forespørsel fra en elev, ta kontakt med eleven elektronisk eller via telefon etter senest i løpet av 2-3 virkedager samt sende en reservasjon for timen via hjemmesiden.

5.5. Booke alle avtalte tider med eleven inn via www.musikk-undervisning.no.

5.6. Tilrettelegge og lede undervisningen etter forventningsavstemming med eleven.

5.7. Løpende vedlikeholde og oppdatere profilen sin på www.musikk-undervisning.no.

5.8.
a.
Overholde avtaler med elever om planlagt undervisning. Dersom underviseren blir forhindret fra å undervise på det avtalte tidspunktet, har underviseren rett til, med én dags varsel, å avlyse undervisningsøkten og avtale en ny tid med eleven.
b. Dersom eleven har kjøpt klippekort eller betalt for semesterforløp, forplikter underviseren seg til å fullføre undervisningsforløpet som eleven har betalt for. Med dette, gjennomføre alle klippene som eleven har kjøpt og resterende av undervisningene av et betalt semesterforløp.

5.9. Fremlegge en ren politiattest som sendes til administrasjonen ved Musikk-undervisning.no.

5.10. Stille egne lokaler til disposisjon for undervisning.

5.11. Til enhver tid sørge for at alle betalinger fra elever gjennomføres elektronisk via hjemmesiden til www.musikk-undervisning.no. Underviseren er således på intet tidspunkt berettiget til å motta betaling direkte fra eleven hverken fysisk eller via elektronisk overførsel.

5.12. Sørge for å løpende vedlikeholde og utvikle sitt faglige nivå.

5.13. Sørge for at undervisningen oppnår det resultat elevene kan forvente. Ved reklamasjoner fra elever skal underviseren følge de mottatte anvisninger fra www.musikk-undervisning.no vedrørende kommunikasjon med eleven.

5.14 (ved gruppekurs). Underviseren forplikter seg til å gjennomføre alle planlagte gruppekurs i samsvar med det som er avtalt med www.musikk-undervisning.no. Underviseren kan således ikke påberope seg retten til å avlyse eller flytte allerede planlagte gruppekurs, med mindre annet er avtalt med www.musikk-undervisning.no.

5.15 (ved gruppekurs). Dersom det er sendt en forespørsel om gruppekurs fra en elev, skal underviseren ta kontakt med eleven elektronisk eller via telefon etter senest 2-3 virkedager.

5.16 (ved gruppekurs). Underviseren planlegger, tilrettelegger og leder gruppekurset.

5.17 (ved gruppekurs). Ved endringer i undervisningstid og/eller sted, skal underviseren informere alle kursets deltakere samt Musikk-undervisning.no.

5.18 (ved gruppekurs). Underviseren forplikter seg til kun å undervise de av Musikk-undervisning.no registrerte og godkjente elever. Underviseren er på̊ ingen tidspunkt berettiget til at motta betaling direkte fra elever hverken ved kontantbetaling eller via elektronisk overførsel.

6. Personale

6.1. Musikk-undervisning.no har ingen råderett over underviserens tid. Underviseren har selv råderett over egen ferie og fritid.

6.2. Underviseren står fritt til å ta annet arbeid ved siden av sitt oppdrag for Musikk-undervisning.no.

7. Kvalitetskontroll

Musikk-undervisning.no har til enhver tid rett til å føre kontroll av underviseren i forhold til om underviseren overholder forpliktelsene som følger av denne avtale.

8. Økonomi

8.1. Underviseren får betalt månedlig honorar fra Musikk-undervisning.no etter gjennomførte undervisningstimer fra forrigegående måned. Vilkår for godtgjørelsen avtales ved ansettelse, og kan til enhver tid endres.

8.2. Godtgjørelsen omfatter forberedelse, klargjøring, eget instrument, eventuelt notemateriale og gjennomføring av undervisning.

8.3. Underviseren vil få godtgjørelse for de bookede timer eleven ikke benytter, med mindre Musikk-undervisning.no eller underviseren har fått beskjed minst 7 dager i forkant. Hvis eleven har vært forhindret i å gi beskjed 7 dager i forveien grunnet sykdom eller andre personlige forhold, eller hvis det er innenfor den lovregulerte 14 dagers avbestillingsfrist, vil den bookede time kunne avbestilles.

9. Skattemessige forhold

9.1. Underviseren er en selvstendig næringsdrivende. Underviseren er selv ansvarlig for å betale skatt på sine inntekter. Underviseren har ikke krav på ferie eller feriepenger fra Musikk-undervisning.no.

10. Immaterielle rettigheter

10.1. Selskapets navn og kjennetegn, varemerker og samtlige andre immaterielle rettigheter utviklet i eller brukt i virksomheten, herunder Musikk-undervisning.no sitt egenutviklede Software brukt i www.musikk-undervisning.no, tilhører utelukkende Musikk-undervisning.no.

10.2. All goodwill knyttet til, eller som følge av bruk av forretningskonseptet, tilhører Musikk- undervisning.no.

10.3. Underviseren kan ikke under noen omstendighet søke om registrering som eier av noe varemerke som kan relateres til Selskapets navn, kjennetegn, varemerker eller noen del av disse, eller foreta en ny registrering som kan krenke Selskapets navn og karakteristikk eller varemerke.

10.4. Hvis underviseren blir oppmerksom på krenkelser eller imitasjon av Selskapets navn, kjennetegn eller varemerker, skal underviseren umiddelbart varsle Musikk- undervisning.no.

11. Endringer

11.1. Endringer i denne avtale, som er relatert til Selskapets konsept, kan foretas av Musikk-undervisning.no uten forhåndsgodkjenning fra underviseren. Endringer vil normalt bli varslet og vil, i tilfelle endringene er av vesentlig karakter, bli varslet minst én måned før.

11.2. Endringer og tillegg til avtalen, med mindre de gjelder avtalens punkt 5.2 eller 11.1, skal være skriftlig og undertegnet av begge parter for å være gyldig. Vedtatte endringer trer i kraft med 15 dagers varsel. Varselsfristen løper fra første dag i måneden etter at varselet ble gitt.

12. Formidler

12.1. Underviseren blir ikke ansatt hos Musikk-undervisning.no men formidlet som selvstendig lærer hos Musikk-undervisning.no.

13. Ansvarsforsikring

13.1. Underviseren kan ikke forplikte Musikk-undervisning.no i hverken juridiske eller økonomiske henseende, med mindre annet spesifikt fremkommer av denne avtale.

13.2. Musikk-undervisning.no har rett til å pålegge at underviseren ikke underviser spesifikke elever gjennom Musikk-undervisning.no’s konsept, for eksempel på grunn av deres manglende betaling.

14. Kontraktens varighet og opphør

14.1. Denne avtalen kan sies opp av begge parter med umiddelbar virkning uansett årsak.

14.2. Denne avtalen er ikke omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser med unntak av bestemmelsene om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, krav til arbeidsmiljøet og bestemmelsene om vern mot diskriminering, se arbeidsmiljøloven § 2-2, kapp. 4 og kap. 13.

15. Oppsigelse og mislighold

15.1. I tilfelle en part vesentlige misligholder samarbeidsavtalen, kan den annen part si opp avtalen mot et forutgående skriftlig varsel på fem dager.

16. Kundeklausul

16.1. Ved samarbeidskontraktens opphør vil ikke underviseren lenger være berettiget til å utføre undervisning for de som har vært elever av Musikk-undervisning.no i løpet av de siste 12 månedene, hverken ved elevens fysiske fremmøte eller gjennom elektroniske medier.

17. Overføring av denne samarbeidsavtale

17.1. Musikk-undervisning.no er berettiget til, uten forhåndsgodkjenning fra underviseren, å overføre alle rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til en annen juridisk person, så fremst dette er i forbindelse med dannelsen av et AS, aksjeoverdragelse, en fusjon eller fisjon.

17.2. Underviseren kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til tredjemann..

18. Konfidensialitet

18.1. Denne avtalen er konfidensiell og underviseren kan bare avsløre innholdet i avtalen i sin helhet eller deler av den til sitt forsikringsselskap, bank, NAV, revisor eller advokat.

18.2. Partene er til enhver tid berettiget til å utlevere en kopi av avtalen til ligningsmyndighetene.

19. Lovvalg og jurisdiksjon

19.1. Avtalen skal tolkes i samsvar med norsk lov og regelverk, og eventuelle tvister mellom partene skal løses i overenstemmelse med dette.

19.2. Alle tvister skal søkes løst gjennom mekling. Er dette ikke mulig vedtas Oslo tingrett som rett verneting.